Valberedning inför årsstämma 2024

  • Per Collén (företräder TomEqt Private AB)
  • Sten Wranne (företräder Johan Wieslander AB)
  • Thomas Lundqvist

Valberedningen företräder 72,9 % av rösterna i bolaget

Bolagets valberedning ska bestå av tre ledamöter. Valberedningen ska utgöras av en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i september månad. Styrelseordföranden ska kunna adjungeras till valberedningens möten. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren såvida inte valberedningen enhälligt beslutar att utse annan ledamot till valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgifter är att lämna följande förslag till årsstämman:

  • Val av styrelse
  • Val av styrelseordförande
  • Val av revisor
  • Styrelsens och revisorernas ersättning
  • Principer som ska gälla för valberedningens sammansättning och arbete inför nästkommande årsstämma.

Kontakt med valberedningen

Enskilda aktieägares förslag angående ovanstående punkter kan framföras via email till styrelsens ordförande Gisela Sitbon (gisela@sitbon.nu).

Do you want to know more?