Teckningstiden för units löpte ut den 17 juni 2021

Emplicure till First North:

Emplicure AB (publ) är ett svenskt läkemedelsföretag som utvecklar nya innovativa läkemedel baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramer.  Bolaget grundades 2014 av Thomas Lundqvist, Håkan Engqvist och Susanne Bredenberg efter att ha förvärvat en patenterad teknologi som vidareutvecklats till flera patenterade plattformar. Produktportföljen fokuserar initialt på läkemedel mot kronisk smärta och med missbruksförsvårande egenskaper. Det helägda dotterbolaget Amplicon utvecklar konsumentprodukter, med distribution av tobaksfritt nikotin som första produkt. Emplicure planerar nu en IPO i samband med en notering på Nasdaq First North Growth Market för att utöka bolagets kapacitet för att kunna driva flera utvecklingsprojekt under samma gång, och för att driva det första läkemedelsprojektet, Empli03, in i klinisk dokumentationsfas. Vidare ger noteringen Emplicure en förbättrad tillgång till kapitalmarknaden, som är en viktig miljö för framtida finansieringsmöjligheter. Noteringen ökar även Emplicures trovärdighet hos externa investerare.

Emplicure avser att använda nettolikviden från emission för att finansiera; genomförandet av sitt första kliniska dokumentationsprogram för Empli03, organisations- och infrastrukturutveckling,  ytterligare affärsutveckling samt vidare utveckling av Amplicon och projektportföljen.

Erbjudandet i korthet

Erbjudandets storlek: Erbjudandet omfattar högst 9 600 000 units. En unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1.

Teckningskurs: 4,15 SEK per unit, vilket motsvarar 4,15 SEK per aktie då teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.

Emissionsbelopp: Vid full teckning i emissionen tillför Emplicure cirka 39,8 MSEK före emissionskostnader.

Värdering: Cirka 45,5 MSEK före emissionen.

Minsta teckningspost: 1 400 units, motsvarande 5 810 SEK.

Teckningsåtaganden och kvittning av konvertibellån: Emissionen omfattas av teckningsåtaganden om cirka 18,4 MSEK, motsvarande cirka 46,1 % av emissionen. Vidare kommer ett konvertibellån, tillsammans med upplupen ränta, om cirka 13,5 MSEK, motsvarande 33,9 % av emissionen, att kvittas. Sammanlagt omfattar teckningsåtaganden samt kvittning av konvertibellån 80 % av emissionen.

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market.

Offentliggörande av utfallet: Omkring den 21 juni 2021.

Likviddag: Den 22 juni 2021.

Första handelsdag: Preliminärt den 24 juni 2021.

Teckningsoptioner av serie TO1: De vederlagsfria teckningsoptionerna av serie TO1 berättigar till teckning av aktier under perioden från och med den 29 april 2022 till och med den 13 maj 2022. En (1) teckningsoption av serie TO1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Emplicure till en teckningskurs motsvarande 70 % av det volymvägda genomsnittspriset i Emplicures aktie från och med den 12 april 2022 till och med den 27 april 2022.

Dokument


Do you want to know more?