Emplicure AB Bokslutskommuniké 2021 – Ytterligare pusselbitar på plats för att kunna leverera på våra löften under 2022

2022-02-22 07:30

Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december

· Rörelsens intäkter uppgick till 0,0 (0,1) MSEK

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -5,2 (-1,6) MSEK.

· Resultat efter skatt uppgick till -5,1 (-1,6) MSEK

· Nettokassaflödet uppgick till -4,6 (+0,6) MSEK

· Resultat per aktie före och efter utspädning -0,25 (-0,14) SEK


1 januari –
31 december

· Rörelsens intäkter uppgick till 0,1 (0,6) MSEK

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -16,7 (-4,6) MSEK.

· Resultat efter skatt uppgick till -18,4 (-4,6) MSEK

· Nettokassaflödet uppgick till 18,8 (2,5) MSEK

· Resultat per aktie före och efter utspädning -1,16 (-0,43) SEK

· Emplicure noterades på Nasdaq First North Growth Market

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på e-mail ca@mangold.se.

Denna information är sådan information som Emplicure AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 februari 2022 kl 8:30 CET

För mer information, vänligen kontakta:

Torbjörn W. Larsson
VD
Tel: +46 (0)70 747 65 99
Email: twl@emplicure.com

Erik Magnusson
CFO, Investor Relations
Tel: +46 (0)70 856 52 45
Email: erik.magnusson@emplicure.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-Emplicure-AB-Bokslutskommunike-2021-Ytterligare-pusselbit.pdf
Emplicure-AB-Bokslutskommunike-2021-Ytterligare-pusselbitar-.pdf

Emplicure är ett läkemedelsföretag som utvecklar nya innovativa läkemedel baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom keramiska biomaterial. Produktportföljen fokuserar på läkemedel mot kronisk smärta och med missbruksförsvårande egenskaper. Det helägda dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter, med tobaksfritt nikotin som första produkt. Emplicure är listat på Nasdaq First North Growth Market (EMPLI). Läs mer på www.emplicure.com

Do you want to know more?