Emplicure AB (publ) offentliggör avsikt att noteras på Nasdaq First North Growth Market

2021-06-01 16:15

Styrelsen i Emplicure AB (publ) ("Emplicure" eller "Bolaget") offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North"). I anslutning till noteringen genomför Bolaget en unitemission om cirka 39,8 MSEK, där varje unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 ("Erbjudandet").

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDKOREA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Fullständiga villkor för Erbjudandet kommer att finnas tillgängliga i det prospekt som förväntas offentliggöras imorgon, den 2 juni 2021, och som kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.emplicure.com och på Mangold Fondkommissions hemsida, www.mangold.se.

Nasdaq Stockholm AB har preliminärt godkänt Emplicures ansökan om upptagande av aktier och teckningsoptioner till handel på Nasdaq First North under förutsättning att Bolaget uppfyller sedvanliga villkor i Nasdaq First Norths regelverk såsom spridningskrav senast vid den första handelsdagen som beräknas infalla den 24 juni 2021.

Emplicure är ett läkemedelsföretag som utvecklar nya innovativa läkemedel baserade på kombinationen av Bolagets patenterade biokeramiska plattformar och redan godkända aktiva substanser. Produktportföljen i Emplicure fokuserar på läkemedel mot kronisk smärta och läkemedelsformuleringar med missbruksförsvårande egenskaper. Produktportföljen i det helägda dotterbolaget Amplicon fokuserar på produkter för konsumentmarknaden, initialt tobaksfria nikotinprodukter.

Erbjudandet i korthet
· Erbjudandet är en nyemission av högst 9 600 000 units, vardera bestående av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1, vilka kommer att erbjudas allmänheten, institutionella investerare, fordringsägare och befintliga aktieägare. Erbjudandet motsvarar, före utnyttjande av teckningsoptionerna, en total emissionslikvid om 39,8 MSEK före kvittning av konvertibellån och emissionskostnader.

· Teckningskursen i Erbjudandet är 4,15 SEK per unit, vilket motsvarar 4,15 SEK per aktie då teckningsoptioner emitteras vederlagsfritt. Detta motsvarar en pre-money värdering av Bolaget om cirka 45,5 MSEK. Teckningsperioden för Erbjudandet löper från och med den 7 juni 2021 till och med den 17 juni 2021.

· Teckningsåtaganden om cirka 18,4 MSEK, motsvarande cirka 46,1 procent av Erbjudandet, har lämnats från en styrelseledamot, befintliga aktieägare, Mangold Fondkommission och ett antal externa investerare. Vidare kommer ett konvertibelt lån samt upplupen ränta att kvittas i Erbjudandet, motsvarande ett belopp om cirka 13,5 MSEK. Tillsammans motsvarar teckningsåtaganden och kvittningen av konvertibellånet cirka 80 procent av Erbjudandet.

· En teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie under perioden från och med den 12 april 2022 till och med den 27 april 2022, dock lägst kvotvärdet för Bolagets aktie och högst 6,23 SEK per aktie. Vid högsta teckningskurs och under antagandet att samtliga teckningsoptioner nyttjas kan Bolaget komma att erhålla ytterligare maximalt cirka 59,8 MSEK före emissionskostnader från teckningsoptionerna av serie TO1. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 ska ske mellan den 29 april 2022 och den 13 maj 2022. Teckningsoptioner av serie TO1 avses tas upp till handel på Nasdaq First North efter registrering av nyemissionen hos Bolagsverket.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet
Genom den förväntade likviden från emissionen kan Emplicure genomföra de planerade aktiviteterna enligt lagd strategi, där fokus i dagsläget ligger på att driva det första läkemedelsprojektet, Empli03, in i klinisk dokumentationsfas. Vidare ger den förväntade noteringen Emplicure en förbättrad tillgång till kapitalmarknaden som är en viktig miljö för framtida finansieringsmöjligheter. Noteringen ökar Bolagets trovärdighet hos externa investerare. Bolaget avser att använda nettolikviden från Erbjudandet till följande ändamål, angivna i prioritetsordning:

  1. Genomföra kliniska dokumentationsprogram för den första produkten (40 procent av Erbjudandet)
  2. Utveckla organisation och infrastruktur för att bedriva utveckling i klinisk fas (20 procent av Erbjudandet)
  3. Affärsutveckling för samutveckling eller utlicensiering (20 procent av Erbjudandet)
  4. Utveckla Amplicon (10 procent av Erbjudandet)
  5. Utveckla projektportföljen för att starta nya projekt (10 procent av Erbjudandet)

Verkställande direktören kommenterar
"Vi har under våren stärkt Bolaget med lednings- och utvecklingskompetenser för att öka utvecklingstakten av nya produkter. Med denna börsnotering får bolaget en stabil grund för fortsatt tillväxt och att ta vår första produktkandidat in i klinisk dokumentationsfas.

Vi kan utveckla produkter med kortare "time to income" och mindre risk tack vare att vi kombinerar egna och patenterade biokeramiska plattformar, med godkända aktiva substanser,
vilket ger en både säkrare och snabbare produktutveckling och är en del i vår strategi att kunna driva flera parallella projekt. Att vi dessutom kan använda samma biokeramiska plattformar för både läkemedel och konsumentprodukter ger fler affärsmöjligheter."

Preliminär tidplan
Offentliggörande av prospekt: 2 juni 2021
Teckningsperiod: 7 juni – 17 juni 2021
Offentliggörande av utfall: 21 juni 2021
Likviddag: 22 juni 2021
Första dag för handel: 24 juni

Anmälan
Anmälan om önskan att teckna units i Erbjudandet ska ske genom:
– Elektronisk teckning med Bank-ID på Mangold Fondkommissions hemsida, www.mangold.se/aktuella-erbjudanden
– Anmälningssedel som under teckningsperioden finns tillgänglig på Emplicures hemsida, www.emplicure.com samt på Mangold Fondkommissions hemsida, www.mangold.se.
Rådgivare
Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare och Certified Adviser och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet.
För mer information, vänligen kontakta:

Torbjörn W. Larsson
VD
Tel: +46 (0)70 747 65 99
Email: twl@emplicure.com

Anna-Lena Nicolson
CFO
Tel: +46 (0)72 33 68 68
Email: aln@emplicure.com

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer
08-5030 1550 och på mail ca@mangold.se.

Denna information är sådan information som Emplicure AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2021 kl. 18:15.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon sådan jurisdiktion, varken från Bolaget eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten, institutionella investerare, fordringsägare och befintliga aktieägare sker endast genom det prospekt som Bolaget offentliggör.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis "avser", "siktar på", "förväntar", "förutser", "kan", "uppskattar", "planerar", "beräknar" och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar, och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget, och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Ett investeringsbeslut med anledning av Erbjudandet ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier och teckningsoptioner. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Kopior av detta pressmeddelande eller informationen häri får inte, helt eller delvis, direkt eller indirekt, distribueras i eller sändas till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Sydafrika eller USA och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i, Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Torbjörn W. Larsson VD
Tel: +46 (0)70 747 65 99
Email: twl@emplicure.com

Anna-Lena Nicolson
CFO
Tel: +46 (0)72 33 68 68
Email: aln@emplicure.com

Emplicure är ett läkemedelsföretag som utvecklar nya innovativa läkemedel baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramer. Produktportföljen fokuserar initialt på läkemedel mot kronisk smärta och med missbruksförsvårande egenskaper. Det helägda dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter, med distribution av tobaksfritt nikotin som första produkt. Läs mer på www.emplicure.com

Do you want to know more?