Emplicure AB:s ansökan om avnotering godkänd – sista dag för handel blir den 27 november 2023

2023-11-13 17:21

Emplicure AB (publ) (”Bolaget”) har som tidigare meddelats ansökt om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market.
 
Nasdaq Stockholm har idag godkänt Bolagets ansökan om avnotering och beslutat att sista dag för handel ska vara den 27 november 2023.

Som tidigare kommunicerats avser Ägarbolaget, för att möjliggöra för kvarvarande aktieägare i Emplicure att avyttra sina aktier i Emplicure även efter avnoteringen, att efter sista dag för handel i Emplicures aktie vid Nasdaq First North Growth Market erbjuda aktieägarna att överlåta sina aktier till Ägarbolaget för ett kontant vederlag motsvarande det belopp som Ägarbolaget kommer att yrka att lösenbeloppet fastställs till i tvångsinlösenförfarandet. Ytterligare information om underhandserbjudandet kommer att lämnas i anslutning till sista dag för handel i Emplicures aktie.

Do you want to know more?