Emplicure genomför holdingbolagsstruktur

2022-09-19 11:04

Uppsala 2022-09-19 Emplicure AB (publ) meddelar idag att bolagets styrelse beslutat att genomföra en holdingbolagsstruktur med operativa dotterbolag. Syftet med omstruktureringen är att synliggöra och förstärka koncernens möjlighet att fokusera på affärs- och produktutvecklingen inom flera olika produktområden, såväl nikotin, läkemedel som andra konsumentproduktområden. Som en direkt följd av ovanstående har styrelsen utsett Tomas Hammargren till vd i dotterbolaget Amplicon.

Under de senaste åren har Emplicures FoU-aktiviteter signifikant ökat både kunskapen och erfarenheten kring bolagets biokeramer och dess potential att frisläppa såväl aktiva substanser som smak. Ett tydligt exempel är den under 2022 framtagna nikotinprodukten freee™, som representerar en ny generation nikotinprodukter med distinkta egenskaper för förhöjda upplevelser för konsumenten som riktar in sig på den snabbt växande globala marknaden för nikotinpåsar. freee™ fick stor uppmärksamhet på en internationell nikotinmässa i Warszawa i juni. Samtidigt närmar sig starten för den planerade PK-studien på Empli03, en läkemedelskandidat med buprenorfin som aktiv substans för smärtbehandling, där vi räknar med att kunna presentera kliniska data senare under hösten.

En annan lärdom bolaget dragit är att vår proprietära teknologi inom biokeramer kan användas inom ytterligare produktområden där en förutsägbar och optimerad frisläppning av exempelvis aktiva såväl farmakologiska som icke-farmakologiska substanser, smaker och dofter är fördelaktig.

Mot bakgrund av dessa framsteg och lärdomar har bolagets styrelse fattat beslut om att strukturera om koncernen genom att låta det börsnoterade Emplicure AB utgöra holdingbolag i koncernen, medan de olika verksamheterna kommer att bedrivas i dotterbolag. Amplicon kommer fortsatt att vara dotterbolag till Emplicure AB, medan ett nytt helägt dotterbolag bildas där läkemedelsutvecklingen, inklusive Empli03, placeras. Eftersom alla tillgångar blir kvar i koncernen kommer dagens aktieägare inte att påverkas värdemässigt av omstruktureringen.

"Holdingbolagsstrukturen kommer dels att tydliggöra koncernens tillgångar på ett mer transparent sätt, samtidigt som möjligheterna att utveckla de olika verksamheterna stärks, och därmed potentialen att skapa tydligt aktieägarvärde. Styrelsen bedömer att modellen förenklar skräddarsydda samarbeten med externa partners kring bolagets olika typer av produkter", säger styrelsens ordförande Gisela Sitbon

Den senaste tidens framsteg inom Amplicon har föranlett Emplicures styrelse att utse tidigare styrelseordföranden i Amplicon, Tommas Hammargren, till vd i bolaget. I vd-rollen kommer Tomas att ha en väsentligt mer operativ roll med den primära målsättningen att hitta lösningar för framtida samarbeten med en eller flera internationella partners för Amplicons nikotinprodukter. Parallellt kommer han att ansvara för den sista fasen av produktutvecklingen mot lanseringen av den första produkten.

"Amplicon har mycket intressanta och långt gångna produktkandidater inom nikotinområdet. Jag är därför mycket glad över att ha fått möjligheten att driva Amplicons produkt- och affärsutveckling framåt. Vi har upplevt ett stort intresse för vår huvudprodukt, freeeTM, bland annat på den stora konferensen Global Forum on Nicotine i Warszawa i juni", säger Tomas Hammargren.

Faktatext om Empli03:

Empli03 riktar sig mot kronisk smärta och förbereds för en farmakokinetisk studie. Det är första gången som teknologiplattformen utvärderas i klinisk fas. Empli03 är ett smärtläkemedel i form av en buckal tablett, med egenskaper som motverkar att läkemedlet kan missbrukas genom manipulation av tabletterna.

Faktatext om Amplicon/ freeeTM:

Amplicons huvudprodukt är Amp01, med varumärket freeeTM, är en unik produkt, baserad på patenterade biokeramer, med nikotin för oralt bruk. Den nya produkten ger i ett litet format en fördelaktig frisläppning av såväl nikotin som smak. Parallellt med partnerdiskussioner driver Amplicon utvecklingen av Amp01 vidare mot färdig produkt. Utvecklingen och profileringen bedrivs med både egen personal och externa experter.

Faktatext Tomas Hammargren:

Tomas Hammargren har en fil.kand. i naturvetenskap och en ekonomexamen från Uppsala universitet. Han har lång erfarenhet från ledande läkemedelsföretag, medicinteknik och konsumentprodukter, och har jobbat internationellt med erfarenhet av såväl europeiska, nordamerikanska som sydostasiatiska marknader. Tomas har även stor erfarenhet av den nya generationen nikotinprodukter, och har varit ordförande i Amplicon sedan bolaget bildades januari 2021.

Denna information är sådan information som Emplicure AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 september 2022 kl 13:05 CET. 

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.
För mer information, vänligen kontakta:

Gisela Sitbon
Ordförande
Tel: +46 (0)70 282 55 58
Email: gisela@sitbon.nu

Erik Magnusson
CFO, Investor Relations
Tel: +46 (0)708 565 245
Email: erik.magnusson@emplicure.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-Emplicure-genomfor-holdingbolagsstruktur.pdf

Emplicure utvecklar nya innovativa produkter baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramer. Produktportföljen fokuserar på läkemedel mot kronisk smärta och med egenskaper som motverkar att de kan missbrukas. Dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter med oralt nikotin som första produkt. Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market (EMPLI). Läs mer på www.emplicure.com

Do you want to know more?