Emplicure har erhållit förhandsbesked om godkännande av patent i Japan för inhalation av läkemedel

2022-03-17 07:30

Emplicure AB (publ) meddelar idag att patentmyndigheten i Japan avser att godkänna en patentansökan avseende "Inhalation av läkemedel".

Patentmyndigheten i Japan har utfärdat ett så kallat "grant" avseende patentansökan för inhalation av läkemedel, nr 2018-545487. Det innebär att granskningen nu är avslutad och att villkoren för patentet är uppfyllda. Ett formellt godkännande förväntas bli klart inom kommande månader och patentet kommer att vara giltigt in i år 2038.

"Japan är en viktig marknad för läkemedel och det godkända patentet innebär en stark grund för fortsatt produktutveckling och att driva mot utlicensiering och samarbetsavtal baserade på våra biokeramiska plattformar. Vi erhöll motsvarande patent för USA i december förra året och det japanska patentet befäster styrkan i vår plattform och potentialen i att kunna utveckla inhalationsläkemedel" säger VD Torbjörn Walker Larsson.

För mer information, vänligen kontakta:

Torbjörn W. Larsson
VD
Tel: +46 (0)70 747 65 99
Email: twl@emplicure.com

Erik Magnusson
CFO, Investor Relations
Tel: +46 (0)708 565 245
Email: erik.magnusson@emplicure.com

Certified Adviser
Emplicure AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market, med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser. Mangold nås på tel 08-5030 1550 och epost ca@mangold.se.

Denna information är sådan information som Emplicure AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 mars 2022 kl 08:30.

Emplicure är ett läkemedelsföretag som utvecklar nya innovativa läkemedel baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom keramiska biomaterial. Produktportföljen fokuserar på läkemedel mot kronisk smärta och med missbruksförsvårande egenskaper. Det helägda dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter, med tobaksfritt nikotin som första produkt. Läs mer på www.emplicure.com

Do you want to know more?