Emplicure kommunicerar utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 och Bolaget tillförs cirka 12,3 MSEK

2022-05-17 06:22

Emplicure AB (publ) ("Emplicure" eller "Bolaget") meddelar utfallet av nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1, vilka emitterades under det andra kvartalet år 2021. Totalt nyttjades 5 902 512 teckningsoptioner av serie TO1, motsvarande cirka 61,5 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO1, för teckning av 5 902 512 aktier till en teckningskurs om 2,09 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1 tillförs Emplicure därmed cirka 12,3 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsperioden för nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 pågick under perioden från och med den 29 april 2022 till och med den 13 maj 2022.

Nyttjande teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering av aktierna vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ske inom cirka tre (3) veckor.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1 ökar antalet aktier i Emplicure med 5 902 512, från 20 558 000 aktier till 26 460 512 aktier. Aktiekapitalet ökar med 295 125,600 SEK, från 1 027 900 SEK till 1 323 025,600 SEK.

För befintliga aktieägare som inte nyttjat teckningsoptioner av serie TO1 uppgår utspädningen till cirka 22,3 procent baserat på antalet aktier i Bolaget efter utnyttjandet av teckningsoptionerna.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Emplicure i samband med utnyttjandet av teckningsoptionerna.

Denna information är sådan information som Emplicure AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2022 kl. 08:20 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Torbjörn W. Larsson
VD
Tel: +46 (0)70 747 65 99
Email: torbjorn.walkerlarsson@emplicure.com

Erik Magnusson
CFO, Investor Relations
Tel: +46 (0)708 565 245
Email: erik.magnusson@emplicure.com

Certified Adviser
Emplicure AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market, med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser. Mangold nås på tel 08-5030 1550 och epost ca@mangold.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-Utfall-Emplicure-AB.pdf

Emplicure är ett läkemedelsföretag som utvecklar nya innovativa läkemedel baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramer. Produktportföljen fokuserar på läkemedel mot kronisk smärta och med egenskaper som motverkar att de kan missbrukas. Det helägda dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter, med vitt tobaksfritt nikotin för oralt bruk som första produkt. Läs mer på www.emplicure.com

Do you want to know more?