Emplicure Kvartalsrapport Q1 2022

2022-04-26 06:30

Vår målsättning med Amp01 är att kunna erbjuda en bättre kundupplevelse genom en betydligt längre frisättning av såväl nikotin som smak än vad som finns på marknaden idag

Första kvartalet, 1 januari – 31 mars

  • Rörelsens intäkter uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -7,3 (-0,9) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till -7,3 (-1,3) MSEK
  • Nettokassaflödet uppgick till -5,6 (+9,5) MSEK
  • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,36 (-0,12) SEK

Torbjörn W. Larsson
VD
Tel: +46 (0)70 747 65 99
Email: torbjorn.walkerlarsson@emplicure.com

Erik Magnusson
CFO, Investor Relations
Tel: +46 (0)708 565 245
Email: erik.magnusson@emplicure.com

Certified Adviser
Emplicure AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market, med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser. Mangold nås på tel 08-5030 1550 och epost ca@mangold.se.

Denna information är sådan information som Emplicure AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 april 2022 kl 8:30 CET

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-Emplicure-AB-Q1-Rapport-2022-Betydligt-langre-frisattnin.pdf
Emplicure-Kvartalsrapport-Q1-2022-SWE.pdf

Emplicure är ett läkemedelsföretag som utvecklar nya innovativa läkemedel baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramer. Produktportföljen fokuserar på läkemedel mot kronisk smärta och med egenskaper som motverkar att de kan missbrukas. Det helägda dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter, med vitt nikotin för oralt bruk som första produkt. Läs mer på www.emplicure.com

Do you want to know more?