Emplicure upptar lån om 9,0 MSEK

2022-11-04 13:54

Emplicure AB (publ) har idag ingått ett låneavtal med ett konsortium av långivare genom vilket Bolaget upptagit ett lån om 9,0 MSEK. Lånekonsortiet inkluderar vissa befintliga aktieägare, däribland styrelseledamoten Johan Wieslander. Syftet med lånet är att kortsiktigt stärka bolagets rörelsekapital samt att möta kravet på befintligt aktiekapital för att driva bolaget den närmaste tolvmånadersperioden.

Lånet uppgår till 9,0 MSEK och löper med en månatlig ränta på 2 (två) procent. Lånet förfaller till betalning den 31 mars 2023 om inte Bolaget dessförinnan begärt konvertering. Bolaget har ensidig rätt att under tiden från det att lånet utbetalas till och med den 31 mars 2023 påkalla konvertering av hela eller delar av lånet (inklusive upplupen ränta) till nya aktier i Bolaget. Teckningskursen per aktie ska motsvara 85% av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North under en period om 10 handelsdagar före den 31 mars 2023 (eller den tidigare dag som Bolaget begär konvertering). Konvertering av lånet förutsätter att nödvändiga bolagsrättsliga beslut och godkännanden erhålls.

Denna information är sådan information som Emplicure AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 14.54 den 4 november 2022.

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Engqvist

VD
Tel: +46 702 569 500
Email: hakan.engqvist@emplicure.com

Erik Magnusson

CFO
Tel: +46 708 565 245
Email: erik.magnusson@emplicure.com

Certified Adviser

Emplicure AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-Laneavtal-Emplicure-2022-11-04.pdf

Emplicure utvecklar nya innovativa produkter baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramer. Produktportföljen fokuserar på läkemedel mot kronisk smärta och med egenskaper som motverkar att de kan missbrukas. Dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter med oralt nikotin som första produkt. Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market (EMPLI). Läs mer på www.emplicure.com

Do you want to know more?