EMPLICURE UTSER VALBEREDNING

2023-10-11 09:15

Emplicure AB meddelar idag att valberedningen har utsetts inför stämman i maj 2024. Valberedningen består av representanter för de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i tredje kvartalet.

Valberedning inför årsstämma 2024

  • Per Collén (företräder TomEqt Private AB)
  • Sten Wranne (företräder Johan Wieslander AB)
  • Thomas Lundqvist

Valberedningen företräder 72,9 % av rösterna i bolaget

 

Bolagets valberedning ska bestå av tre ledamöter. Valberedningen ska utgöras av en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i september månad. Styrelseordföranden ska kunna adjungeras till valberedningens möten. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren såvida inte valberedningen enhälligt beslutar att utse annan ledamot till valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgifter är att lämna följande förslag till årsstämman:

  • Val av styrelse
  • Val av styrelseordförande
  • Val av revisor
  • Styrelsens och revisorernas ersättning
  • Principer som ska gälla för valberedningens sammansättning och arbete inför nästkommande årsstämma.

Kontakt med valberedningen
Enskilda aktieägares förslag angående ovanstående punkter kan framföras via email till styrelsens ordförande Gisela Sitbon (gisela@sitbon.nu).

Certified Adviser
Emplicure AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Emplicure använder patenterad biokeramisk teknologi för att utveckla innovativa och effektiva produkter för att hjälpa konsumenter och patienter till förhöjd livskvalitet. Inom området konsumentprodukter utvecklas små, långvariga och smakrika nikotinpåsar som kan vara ett alternativ till rökning. Inom området läkemedel utvecklas säkrare och missbruksförsvårande behandlingar mot opioidberoende och smärta. Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market (EMPLI). Läs mer på www.emplicure.com

Do you want to know more?