Emplicure utser valberedning

2022-10-28 11:08

Emplicure AB meddelar idag att valberedningen har utsetts inför stämman i maj 2023. Valberedningen består av representanter för de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i tredje kvartalet, jämte styrelsens ordförande. Bolagets tre största aktieägare, tillika grundare, har enats om att rösta som en genom Thomas Lundqvist, för att ge företräde till oberoende aktieägare.

Valberedning inför årsstämma 2023

  • Thomas Lundqvist
  • Henrik Didner, för Monesi Förvaltnings AB
  • Peyman Pournouri
  • Gisela Sitbon (styrelseordförande i Emplicure AB)

Valberedningen företräder 47,7 % av rösterna i bolaget

Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska i korthet bereda och till årsstämman lämna förslag avseende:

  • Val av styrelse
  • Val av styrelseordförande
  • Val av revisor
  • Styrelsens och revisorernas ersättning
  • Principer som ska gälla för valberedningens sammansättning och arbete inför nästkommande årsstämma

Kontakt med valberedningen

Enskilda aktieägares förslag angående ovanstående punkter kan framföras via email till styrelsens ordförande Gisela Sitbon (gisela@sitbon.nu).

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-Emplicure-valberedning 2023.pdf

Emplicure utvecklar nya innovativa produkter baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramer. Produktportföljen fokuserar på läkemedel mot kronisk smärta och med egenskaper som motverkar att de kan missbrukas. Dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter med oralt nikotin som första produkt. Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market (EMPLI). Läs mer på www.emplicure.com

Do you want to know more?