Emplicure vidareutvecklar formuleringen av Empli03 för att öka den initiala frisättningsprofilen

2023-02-17 13:08

Emplicure har beslutat att gå vidare med formuleringsutvecklingen för att öka den initiala frisättningsprofilen för buprenorfin i Empli03. Beslutet togs efter att slutresultaten från den explorativa farmakokinetiska studien uppvisade en stabil profil för förlängd frisättning.

Empli03 är en oral buckal tablett med opioiden buprenorfin, avsedd för behandling av måttlig till svår kronisk smärta. Den explorativa kliniska PK-studien är den första att utforska leverans av buprenorfin under läppen och slutresultaten visar en profil med långsam frisättning.

"Resultaten visar att vår keramiska plattform är ett kraftfullt verktyg för kontrollerad frisättning av buprenorfin", säger Emplicures VD Håkan Engqvist. "Detta ger oss tillförsikt att gå vidare med utvecklingen av formuleringen för att öka den initiala frisättningsprofilen. Vi tror att Empli03 kan spela en viktig roll i behandlingen av måttlig till svår kronisk smärta och möjligen också opioiddrogberoende."

Efter ytterligare marknadspositionering och formuleringsutveckling avser Emplicure hitta en tidig partner för att samutveckla Empli03.

Om studien

Syftet med den explorativa studien var att undersöka säkerheten och toleransen av Empli03 och att analysera plasmakoncentrationen av buprenorfin. Tolv friska försökspersoner doserades med en oral buckal tablett placerad under överläppen i sex timmar, och blodprover samlades in under hela studien. Alla försökspersoner fullföljde studien och ingen lokal irritation observerades. Tabletten var lätt att hålla på plats och accepterades väl.

Buprenorfin

Buprenorfin är godkänt för att behandla opioidberoende och smärta på stora marknader, såsom USA och EU. Buprenorfins säkerhetsprofil tillsammans med egenskaper hos den keramiska tabletten som begränsar missbruk är viktiga aspekter som kan bidra till en säkrare medicinsk smärtbehandling.

Denna information är sådan information som Emplicure AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 februari 2023 kl 14:08 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Engqvist

VD
Tel: +46 702 569 500
Email: hakan.engqvist@emplicure.com

Certified Adviser

Emplicure AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-Emplicure Empli03 2-SWE-2023-02-17.pdf

Emplicure utvecklar nya innovativa produkter baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramer. Produktportföljen fokuserar på läkemedel mot kronisk smärta och med egenskaper som motverkar att de kan missbrukas. Dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter med oralt nikotin som första produkt. Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market (EMPLI). Läs mer på www.emplicure.com

Do you want to know more?