Emplicures erbjudande övertecknat

2021-06-22 05:52

Emplicure AB (publ) ("Emplicure" eller "Bolaget"), ett läkemedelsbolag som utvecklar nya innovativa läkemedel baserade på sina patenterade biokeramiska plattformar, offentliggör idag utfallet av Bolagets erbjudande att förvärva nya units i Emplicure i samband med Bolagets notering på Nasdaq First North Growth Market ("Erbjudandet"). Intresset för Erbjudandet har varit stort, och Erbjudandet till allmänheten i Sverige blev kraftigt övertecknat. Handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market avses inledas torsdagen den 24 juni 2021.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDKOREA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET

Torbjörn W. Larsson, VD, kommenterar:

"Att vårt erbjudande blev övertecknat är ett styrkebevis för Emplicure och visar att marknaden har förtroende för både bolaget och vår utvecklings- och affärsmodell. Vi har med detta säkerställt att vi kan fullfölja våra pågående satsningar med att ta Empli03 in i klinisk dokumentationsfas och öka takten i vår övriga projektportfölj."

Teckning

Erbjudandet övertecknades, vilket innebär att 9 600 000 aktier och 9 600 000 teckningsoptioner emitteras. Bolaget tillförs därmed cirka 39,8 MSEK i emissionslikvid, varav cirka 13,5 MSEK avser kvittning av konvertibellån, före emissionskostnader.

Tilldelning

Till följd av det stora intresset har inte alla tecknare erhållit full tilldelning. Tilldelning av units, tecknade inom ramen för Erbjudandet, sker i enlighet med de principer som angivits i det tillväxtprospekt vilket offentliggjordes den 2 juni 2021. De tecknare som erhållit tilldelning via anmälan till förvaltare erhåller meddelande om tilldelning via sin respektive förvaltare. Så snart emissionen registrerats hos Bolagsverket kommer teckningsoptioner av serie TO1 att levereras till respektive depå eller VP-konto. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag.

Aktier och aktiekapital

Efter registreringen av samtliga aktier och teckningsoptioner i Erbjudandet kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 10 958 000 till 20 558 000 och antalet teckningsoptioner av serie TO1 uppgå till 9 600 000. Aktiekapitalet i Bolaget kommer att öka med 480 000,00 SEK från 547 900,00 SEK till 1 027 900,00 SEK. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjas för teckning av aktier kommer ytterligare 9 600 000 nya aktier att emitteras och Bolagets aktiekapital kommer därmed att öka med ytterligare 480 000,00 SEK.

Erbjudandet i sammandrag

· Priset per unit i Erbjudandet var, som tidigare kommunicerats, 4,15 SEK, motsvarande ett marknadsvärde av det totala antalet aktier i Emplicure om cirka 85,3 MSEK efter Erbjudandets genomförande.
· Erbjudandet innefattar en nyemission av 9 600 000 units, besående av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 vardera, som väntas tillföra Bolaget cirka 39,8 MSEK, före avdrag för emissionskostnader relaterade till Erbjudandet och kvittning av konvertibellån.
· Handeln i Emplicures aktie på Nasdaq First North Growth Market inleds torsdagen den 24 juni 2021, under kortnamnet "EMPLI".

Preliminär tidplan

Likviddag i emissionen är den 22 juni 2021.
Första handelsdag för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market är beräknad till torsdagen den 24 juni 2021, förutsatt godkänd ansökan, vilket kommer att tillkännages genom separat pressmeddelande.
· Teckningsoptionerna som hänförs till Erbjudandet kommer emitteras till innehavaren när emissionen registrerats hos Bolagsverket. Bolaget kommer ansöka om upptagande till handel av teckningsoptionerna i samband med registreringen och första dag för handel kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Rådgivare

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare och Certified Adviser och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet.
För mer information, vänligen kontakta:

Torbjörn W. Larsson
VD
Tel: +46 (0)70 747 65 99
Email: twl@emplicure.com

Anna-Lena Nicolson
CFO
Tel: +46 (0)72 33 68 68
Email: aln@emplicure.com

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på e-mail ca@mangold.se.

Denna information är sådan information som Emplicure AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juni 2021 kl. 08:00.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon sådan jurisdiktion, varken från Bolaget eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten, institutionella investerare, fordringsägare och befintliga aktieägare sker endast genom det prospekt som Bolaget offentliggör.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis "avser", "siktar på", "förväntar", "förutser", "kan", "uppskattar", "planerar", "beräknar" och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar, och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget, och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Ett investeringsbeslut med anledning av Erbjudandet ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier och teckningsoptioner. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Kopior av detta pressmeddelande eller informationen häri får inte, helt eller delvis, direkt eller indirekt, distribueras i eller sändas till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Sydafrika eller USA och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i, Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

För mer information, vänligen kontakta:

Torbjörn W. Larsson
VD
Tel: +46 (0)70 747 65 99
Email: twl@emplicure.com

Anna-Lena Nicolson
CFO
Tel: +46 (0)72 33 68 68
Email: aln@emplicure.com

Emplicure är ett läkemedelsföretag som utvecklar nya innovativa läkemedel baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramer. Produktportföljen fokuserar initialt på läkemedel mot kronisk smärta och med missbruksförsvårande egenskaper. Det helägda dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter, med tobaksfritt nikotin som första produkt. Läs mer på www.emplicure.com

Do you want to know more?