Kallelse till årsstämma i Emplicure AB (publ) – rättelse

2022-03-09 13:30

Detta är en rättelse av det PM – Kallelse till årsstämma i Emplicure AB (publ) som publicerades tidigare idag. Den tidigare kallelsen var felaktigt MAR-klassad.

Aktieagarna i Emplicure AB (publ), org.nr 556967-7189 ("Bolaget"), kallas harmed till arsstamma onsdagen den 6 april 2022 klockan 14.00 i United Spaces lokaler, Radhuset Vaksalagatan 2, Uppsala.

Anmalan

Aktieagare som onskar delta i arsstamman ska:

– dels vara registrerad i eget namn (ej forvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB forda aktieboken tisdagen den 29 mars 2022,

– dels anmala sin avsikt att delta till Bolaget senast fredagen den 1 april 2022 per e-post till info@emplicure.com.

Vid anmalan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuella bitraden (hogst tva stycken).

Forvaltarregistrerade aktier

Forutom att anmala sig maste aktieagare, som har sina aktier forvaltarregistrerade genom bank eller annan forvaltare, begara att foras in i aktieboken i eget namn sa att aktieagaren blir upptagen i framstallningen av aktieboken per den 29 mars 2022. Sadan omregistrering kan vara tillfallig (s.k. rostrattsregistrering) och begars hos forvaltaren enligt forvaltarens rutiner i sadan tid i forvag som forvaltaren bestammer. Rostrattsregistrering som har gjorts av forvaltaren senast torsdagen den 31 mars 2022 kommer att beaktas vid framstallningen av aktieboken. Observera att detta forfarande aven kan galla betraffande aktier som ligger i banks aktieagardepa och pa vissa investeringssparkonton (ISK).

Ombud

Aktieagare som foretrads av ombud ska utfarda skriftlig fullmakt for ombudet. Den som foretrader en juridisk person ska forete registreringsbevis (eller motsvarande behorighetshandling) som utvisar att de personer som har undertecknat fullmakten ar behoriga firmatecknare for aktieagaren. For att underlatta vid bolagsstamman bor fullmakt i original (med eventuella behorighetshandlingar) sandas till Bolaget tillsammans med anmalan om deltagande. Fullmaktens giltighetstid far anges till langst fem ar fran utfardandet. Bolaget tillhandahaller fullmaktsformular pa begaran.

Forslag till dagordning

 1. Stammans oppnande och val av ordforande vid stamman.
 2. Upprattande och godkannande av rostlangd.
 3. Val av en eller tva justeringspersoner.
 4. Godkannande av dagordning.
 5. Provning av om stamman blivit behorigen sammankallad.
 6. Verkstallande direktorens presentation
 7. Framlaggande av arsredovisningen och revisionsberattelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberattelsen.
 8. Beslut om:

a) faststallelse av resultatrakningen och balansrakningen,
b) dispositioner betraffande Bolagets resultat enligt den faststallda balansrakningen,
c) ansvarsfrihet for styrelsens ledamoter och den verkstallande direktoren.

 1. Faststallande av arvoden till styrelse och revisor.
 2. Val av styrelse.
 3. Val av revisor.
 4. Beslut om principer for utseende av valberedning infor nasta arsstamma.
 5. Beslut om (A) inforande av personaloptionsprogram, och (B) emission av teckningsoptioner med avvikelse fran aktieagarnas foretradesratt.
 6. Beslut om (A) inforande av personaloptionsprogram for Bolagets styrelse och styrelseledamot i Bolagets dotterbolag, och (B) emission av teckningsoptioner med avvikelse fran aktieagarnas foretradesratt.
 7. Beslut om bemyndigande for emissioner
 8. Stammans avslutande.

Forslag till beslut

Valberedningen har lamnat forslag till beslut under punkterna 9-11. Valberedningen har bestatt av (i) Henrik Didner, som representant for Monesi Forvaltnings AB, (ii) Peyman Pournouri, (iii) Sten Wranne, som representant for Deseven Capital AB och (iv) Thomas Lundqvist (styrelsens ordforande).

Punkt 1 – Val av ordforande vid stamman

Mikael Smedeby, advokat vid Advokatfirman Lindahl, foreslas som ordforande vid stamman.

Punkt 8b) – Dispositioner betraffande Bolagets resultat enligt den faststallda balansrakningen

Foreslas att den ansamlade forlusten overfors i ny rakning.

Punkt 9 – Faststallande av arvoden till styrelse och revisorer

Foreslas att arvode till styrelseledamoterna for tiden till nasta arsstamma ska utga med
250 000 kronor till ordforanden och med 125 000 kronor till ovriga styrelseledamoter.

Foreslas att arvode till revisor for tiden till nasta arsstamma ska utga enligt godkand rakning.

Punkt 10 – Val av styrelse

Foreslas att antalet ordinarie styrelseledamoter ska vara fem (5) utan suppleanter.

Foreslas att Gisela Sitbon, Gunilla Ekstrom, Ingemar Kihlstrom, Johan Wieslander och Hakan Engqvist ska utses till ordinarie styrelseledamoter for tiden intill slutet av nasta arsstamma. Foreslas vidare att Gisela Sitbon ska utses till styrelsens ordforande.

Punkt 11 – Val av revisor

Foreslas att till revisor utse det registrerade revisionsbolaget Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) for tiden intill slutet av nasta arsstamma. PwC har meddelat att Leonard Daun kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 12 – Beslut om principer for utseende av valberedning infor nasta arsstamma

Styrelsen foreslar att arsstamman ska besluta att valberedningen infor arsstamman 2023 utses enligt i huvudsak nedanstaende principer.

Styrelsens ordforande ska fore utgangen av rakenskapsarets tredje kvartal kontakta de tre rostmassigt storsta aktieagarna, vilka ska ges mojlighet att utse var sin ledamot att tillsammans med styrelseordforanden utgora valberedning for tiden intill dess att nasta arsstamma hallits, eller i forekommande fall, intill dess att en ny valberedning utsetts. Med de tre storsta aktieagarna avses de av Euroclear Sweden AB registrerade storsta aktieagarna per den sista bankdagen i september manad.

Om aktieagare avstar fran sin ratt att utse ledamot ska ratten att utse ledamot av valberedningen overga till den till rostetalet narmast foljande storsta aktieagare som inte redan utsett eller haft ratt att utse ledamot av valberedningen.

Savida inte valberedningen enhalligt beslutar att utse annan ledamot till valberedningens ordforande ska ordforande i valberedningen vara den ledamot som utsetts av den rostmassigt storsta aktieagaren. Namnen pa ledamoterna i valberedningen samt vem de utsetts av ska offentliggoras sa snart de utsetts, dock senast sex manader fore nasta arsstamma. Ingen ersattning ska utga till valberedningens ledamoter.

Valberedningen ska fullfolja de uppgifter som enligt Svensk kod for bolagsstyrning ankommer pa valberedningen, vilket per dagen for detta forslag innebar att valberedningen ska arbeta fram forslag i nedanstaende fragor att forelaggas arsstamman 2023 for beslut: (a) forslag till styrelse, (b) forslag till revisor, (c) forslag till styrelseordforande, (d) forslag till styrelsearvoden (e) forslag till arvode till revisorn och (f) forslag till ordforande pa arsstamman. Valberedningen ska aven vid behov arbeta fram eventuella revideringar av principerna for tillsattande av valberedning, att forelaggas arsstamman 2023 for beslut.

Punkt 13 – Beslut om (A) inforande av personaloptionsprogram, och (B) emission av teckningsoptioner med avvikelse fran aktieagarnas foretradesratt

Bakgrund

Styrelsen foreslar att bolagsstamman beslutar att infora ett personaloptionsprogram i form av kvalificerade personaloptioner i enlighet med vad som framgar under A nedan.

For att sakerstalla Bolagets ataganden enligt Incitamentsprogrammet foreslar styrelsen aven att bolagsstamman beslutar om riktad emission av teckningsoptioner i enlighet med vad som framgar under B nedan.

A. Inforande av personaloptionsprogram

I. Kvalificerade personaloptioner

Styrelsen foreslar att bolagsstamman fattar beslut om inforande av ett personaloptionsprogram enligt reglerna for kvalificerade personaloptioner avsett for Bolagets anstallda pa i huvudsak foljande villkor.

 1. Personaloptionsprogrammet ska omfatta hogst 411 160 personaloptioner.
 2. Personaloptionerna ska tilldelas deltagare i programmet vederlagsfritt.
 3. Varje personaloption ger innehavaren ratt att forvarva en (1) ny aktie i Bolaget till ett losenpris om 8 kronor.
 4. Erbjudande om personaloptioner ska riktas till anstallda i Bolaget eller dess dotterbolag enligt nedan. Styrelsen i Bolaget ska ha ratt att erbjuda personaloptioner till personer som anstalls i Bolaget eller dess dotterbolag fore utgangen av 2022.

– Bolagets VD far erbjudas hogst 102 790 personaloptioner, och

– ovriga anstallda far erbjudas hogst 80 000 personaloptioner per person.

 1. Ratten att delta i personaloptionsprogrammet ar villkorad av att deltagaren ingar ett optionsavtal med Bolaget. Vasentliga villkor i optionsavtalet ar bland annat foljande:
  • Personaloptionerna far utnyttjas for aktieteckning tidigast tre (3) ar efter att deltagaren undertecknat optionsavtalet.
  • Utfardade personaloptioner utgor inte vardepapper och far inte overlatas, pantsattas eller pa annat satt disponeras av innehavaren.
  • Personaloptionerna ar knutna till deltagarens anstallning i och kraver en viss minsta arbetsinsats. Om anstallningen sags upp innan personaloptionerna utnyttjats for aktieteckning forfaller deltagarens samtliga outnyttjade personaloptioner utan ratt till utnyttjande.
  • Om bolagsstamma under personaloptionernas loptid skulle besluta bland annat om en okning eller minskning av utestaende antal aktier kan omrakning goras for att bibehalla vardet av personaloptionerna. Beslut om omrakning ska fattas av styrelsen i Bolaget med tillampning av villkoren for de teckningsoptioner som foreslas ges ut for att sakra aktieleveransen i programmet.
  • Styrelsen eller den styrelsen utser ska ha ratt att besluta om mindre avvikelser i programmet som kan komma att behovas for att fullfolja programmets syfte.
 2. Deltagande i personaloptionsprogrammet forutsatter dels att sadant deltagande lagligen kan ske, dels att sadant deltagande enligt Bolagets bedomning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser.
 3. Styrelsen ska ansvara for utformningen och hanteringen av personaloptionsprogrammet inom ramen for dessa huvudsakliga villkor.

B. Riktad emission av teckningsoptioner

I. Teckningsoptioner for sakerstallande av Bolagets ataganden och aktieleverans enligt incitamentsprogram avseende kvalificerade personaloptioner

For att mojliggora Bolagets leverans av aktier enligt de kvalificerade personaloptionerna ovan foreslas att bolagsstamman fattar beslut om riktad emission av hogst 411 160 teckningsoptioner pa foljande villkor.

 1. Ratt att teckna nya teckningsoptioner ska, med avvikelse fran aktieagarnas foretradesratt, endast tillkomma Bolaget. Overteckning kan inte ske.
 2. Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning pa teckningslista senast den 20 april 2022. Styrelsen ska ha ratt att forlanga teckningstiden.
 3. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
 4. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas for teckning av aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att oka med 20 558 kronor (baserat pa nuvarande kvotvarde).
 5. Varje teckningsoption ska medfora en ratt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 8 kronor.
 6. Teckning av aktier med stod av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren for teckningsoptionerna fran och med registreringen hos Bolagsverket till och med den 30 juni 2026.
 7. Aktie som tillkommit pa grund av nyteckning medfor ratt till vinstutdelning forsta gangen pa den avstamningsdag for utdelning som infaller narmast efter det att nyteckningen har registrerats vid Bolagsverket och aktierna inforts i den av Euroclear Sweden AB forda aktieboken.
 8. For teckningsoptionerna ska i ovrigt galla de villkor som framgar av separat bilaga.
 9. Verkstallande direktoren, eller den styrelsen utser, ska ha ratt att vidta de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Motiv for avvikelse fran aktieagarnas foretradesratt

Skalet for avvikelse fran aktieagarnas foretradesratt ar att styrelsen funnit det lampligt att genom ett val avvagt incitamentsprogram kunna erbjuda anstallda ett delagande, varigenom dessa ges mojlighet att del av en positiv utveckling i Bolaget. Forekomsten av ett sadant program bedoms ocksa oka mojligheten att attrahera och bibehalla kvalificerade medarbetare.

Utspadning

Baserat pa befintligt antal aktier i Bolaget och med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas for nyteckning av aktier, blir utspadningen till foljd av det foreslagna programmet knappt tva (2) procent av aktierna och rosterna.

Majoritetskrav

Forslagen till beslut enligt punkt 13 A och B ovan utgor ett sammantaget forslag och ska fattas som ett beslut. Beslut enligt forslaget forutsatter for sin giltighet bitrade av aktieagare med minst nio tiondelar (9/10) av saval de avgivna rosterna som de vid stamman foretradda aktierna.

Kostnader for personaloptionsprogrammet

Styrelsen bedomer att incitamentsprogrammet kommer att foranleda vissa administrativa kostnader i samband med registrering, overlatelse och aktieteckning med stod av teckningsoptionerna.

Tidigare incitamentsprogram i Bolaget

Bolaget har tidigare beslutat om incitamentsprogram enligt foljande:

– Vid arsstamma 2021 antog Bolaget ett kvalificerat personaloptionsprogram omfattande 605 414 personaloptioner, varav 503 790 personaloptioner tilldelats deltagare i programmet och resterande 101 624 personaloptioner forfallit. Noteras att det i Bolagets bokslutskommunike 2021 felaktigt angivits att 423 790 personaloptioner tilldelats deltagare i programmet.

– Vid arsstamma 2021 antog Bolaget ett personaloptionsprogram omfattande 108 975 personaloptioner varav samtliga personaloptioner tilldelats deltagare i programmet.

– Vid arsstamma 2021 antog Bolaget ett teckningsoptionsprogram omfattande 363 249 teckningsoptioner varav samtliga teckningsoptioner forvarvats av deltagare i programmet.

Vid fullt utnyttjande av samtliga personaloptioner och teckningsoptioner i tidigare utgivna incitamentsprogram i Bolaget kan (med reservation for eventuella omrakningar i enlighet med de sedvanliga omrakningsvillkor som galler for optionerna) det tillkomma maximalt
976 014 nya aktier och utspadningseffekten uppga till cirka 4,5 procent

Beredningsform

Forslaget har beretts inom styrelsen i samrad med extern radgivare.

Punkt 14 (A) inforande av personaloptionsprogram for Bolagets styrelse och styrelseledamot i Bolagets dotterbolag, och (B) emission av teckningsoptioner med avvikelse fran aktieagarnas foretradesratt.

Bakgrund

Aktieagare representerande cirka 30 procent av aktierna och rosterna i Bolaget (nedan "Aktieagarna") foreslar att bolagsstamman beslutar att infora ett personaloptionsprogram i form av kvalificerade personaloptioner i enlighet med vad som framgar under A nedan.

For att sakerstalla Bolagets ataganden enligt incitamentsprogrammet foreslar Aktieagarna aven att bolagsstamman beslutar om riktad emission av teckningsoptioner i enlighet med vad som framgar under B nedan.

Styrelseledamoterna Thomas Lundqvist och Hakan Engqvist kommer inte att delta i det foreslagna personaloptionsprogrammet.

A. Inforande av personaloptionsprogram

I. Kvalificerade personaloptioner

Aktieagarna foreslar att bolagsstamman fattar beslut om inforande av ett personaloptionsprogram enligt reglerna for kvalificerade personaloptioner, avsett for Bolagets styrelse och en styrelseledamot i Bolagets dotterbolag Amplicon AB, pa i huvudsak foljande villkor.

 1. Personaloptionsprogrammet ska omfatta hogst 616 740 personaloptioner.
 2. Personaloptionerna ska tilldelas deltagare i programmet vederlagsfritt.
 3. Varje personaloption ger innehavaren ratt att forvarva en (1) ny aktie i Bolaget till ett losenpris om 8 kronor.
 4. Erbjudande om personaloptioner ska riktas till Bolagets styrelse samt Tomas Hammargren, i egenskap av styrelseledamot i dotterbolaget Amplicon AB, enligt nedan. Styrelsen i Bolaget ska ha ratt att erbjuda personaloptioner till personer som av bolagsstamma antas som styrelseledamot i Bolaget fore utgangen av 2022. En person som deltar i programmet ska kunna erbjudas maximalt 411 160 personaloptioner.
 5. Ratten att delta i personaloptionsprogrammet ar villkorad av att deltagaren ingar ett optionsavtal med Bolaget. Vasentliga villkor i optionsavtalet ar bland annat foljande:
  • Personaloptionerna far utnyttjas for aktieteckning tidigast tre (3) ar efter att deltagaren undertecknat optionsavtalet.
  • Utfardade personaloptioner utgor inte vardepapper och far inte overlatas, pantsattas eller pa annat satt disponeras av innehavaren.
  • Personaloptionerna ar knutna till deltagarens uppdrag som ledamot i Bolagets eller Amplicon AB:s styrelse. Om styrelseuppdraget i Bolaget, utan att personen anstallts av Bolaget eller dess dotterbolag, sags upp innan personaloptionerna utnyttjats for aktieteckning forfaller deltagarens samtliga outnyttjade personaloptioner utan ratt till utnyttjande.
  • Om bolagsstamma under personaloptionernas loptid skulle besluta bland annat om en okning eller minskning av utestaende antal aktier kan omrakning goras for att bibehalla vardet av personaloptionerna. Beslut om omrakning ska fattas av styrelsen i Bolaget med tillampning av villkoren for de teckningsoptioner som foreslas ges ut for att sakra aktieleveransen i programmet.
 1. Deltagande i personaloptionsprogrammet forutsatter dels att sadant deltagande lagligen kan ske, dels att sadant deltagande enligt Bolagets bedomning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser.
 2. Styrelsen eller den styrelsen utser ska ha ratt att besluta om fordelning och tilldelning av personaloptioner samt besluta om mindre avvikelser i programmet som kan komma att behovas for att fullfolja programmets syfte.

B. Riktad emission av teckningsoptioner

II. Teckningsoptioner for sakerstallande av Bolagets ataganden enligt personaloptionsprogrammet

For att mojliggora Bolagets leverans av aktier enligt de kvalificerade personaloptionerna ovan foreslas att bolagsstamman fattar beslut om riktad emission av hogst 616 740 teckningsoptioner pa foljande villkor.

 1. Ratt att teckna nya teckningsoptioner ska, med avvikelse fran aktieagarnas foretradesratt, endast tillkomma Bolaget. Overteckning kan inte ske.
 2. Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning pa teckningslista senast den 20 april 2022. Styrelsen ska ha ratt att forlanga teckningstiden.
 3. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
 4. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas for teckning av aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att oka med 30 837 kronor.
 5. Varje teckningsoption ska medfora en ratt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 8 kronor.
 6. Teckning av aktier med stod av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren for teckningsoptionerna fran och med registreringen vid Bolagsverket till och med den 30 juni 2026.
 7. Aktie som tillkommit pa grund av nyteckning medfor ratt till vinstutdelning forsta gangen pa den avstamningsdag for utdelning som infaller narmast efter det att nyteckningen har registrerats vid Bolagsverket och aktierna inforts i den av Euroclear Sweden AB forda aktieboken.
 8. For teckningsoptionerna ska i ovrigt galla de villkor som framgar av separat bilaga.
 9. Verkstallande direktoren, eller den styrelsen utser, ska ha ratt att vidta de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Motiv for avvikelse fran aktieagarnas foretradesratt

Skalet for avvikelse fran aktieagarnas foretradesratt ar att Aktieagarna funnit det lampligt att genom ett val avvagt incitamentsprogram kunna erbjuda ledamoter i Bolagets och dotterbolaget Amplicon AB:s styrelse ett delagande, varigenom dessa ges mojlighet att del av en positiv utveckling i Bolaget. Forekomsten av ett sadant program bedoms ocksa oka mojligheten att attrahera och bibehalla kvalificerade personer som styrelseledamoter i Bolaget och dess dotterbolag.

Utspadning

Baserat pa befintligt antal aktier i Bolaget och med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas for nyteckning av aktier, blir utspadningen till foljd av det foreslagna programmet knappt tre (3) procent av aktierna och rosterna.

Majoritetskrav

Forslagen till beslut enligt punkt 14 A och B ovan utgor ett sammantaget forslag och ska fattas som ett beslut. Beslut enligt forslaget forutsatter for sin giltighet bitrade av aktieagare med minst nio tiondelar (9/10) av saval de avgivna rosterna som de vid stamman foretradda aktierna.

Kostnader for personaloptionsprogrammet

Aktieagarna bedomer att incitamentsprogrammet kommer att foranleda vissa administrativa kostnader i samband med registrering, overlatelse och aktieteckning med stod av teckningsoptionerna.

Tidigare incitamentsprogram i Bolaget

Bolaget har tidigare beslutat om incitamentsprogram enligt foljande:

– Vid arsstamma 2021 antog Bolaget ett kvalificerat personaloptionsprogram omfattande 605 414 personaloptioner, varav 503 790 personaloptioner tilldelats deltagare i programmet och resterande 101 624 personaloptioner forfallit. Noteras att det i Bolagets bokslutskommunike 2021 felaktigt angivits att 423 790 personaloptioner tilldelats deltagare i programmet.

– Vid arsstamma 2021 antog Bolaget ett personaloptionsprogram omfattande
108 975 personaloptioner varav samtliga personaloptioner tilldelats deltagare i programmet.

– Vid arsstamma 2021 antog Bolaget ett teckningsoptionsprogram omfattande
363 249 teckningsoptioner varav samtliga teckningsoptioner forvarvats av deltagare i programmet.

Vid fullt utnyttjande av samtliga personaloptioner och teckningsoptioner i tidigare utgivna incitamentsprogram i Bolaget kan (med reservation for eventuella omrakningar i enlighet med de sedvanliga omrakningsvillkor som galler for optionerna) det tillkomma maximalt
976 014 nya aktier och utspadningseffekten uppga till cirka 4,5 procent.

Beredningsform

Forslaget har beretts av Aktieagarna i samrad med extern radgivare.

Punkt 15 Beslut om bemyndigande for emissioner

Styrelsen foreslar att bolagsstamman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfallen under tiden fram till nasta arsstamma, fatta beslut om att oka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Styrelsen kan besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse fran aktieagarnas foretradesratt och/eller med bestammelse om apport, kvittning och/eller andra villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Styrelsen ska dock inte kunna fatta beslut som innebar att aktiekapitalet okas med mer an tio (10) procent i forhallande till det aktiekapital som foreligger nar emissionsbemyndigandet forsta gangen tas i ansprak.

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske pa marknadsmassiga villkor. Styrelsen far bestamma villkoren i ovrigt for emissioner enligt bemyndigandet samt vem som ska ha ratt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skalet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse fran aktieagares foretradesratt och/eller med bestammelse om apport, kvittning och/eller med villkor enligt ovan ar att styrelsen ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med forvarv av bolag eller verksamheter, samt kunna genomfora riktade emissioner i syfte att inforskaffa kapital till Bolaget. Om styrelsen finner det lampligt for att underlatta leverans av aktier i samband med en nyemission enligt ovan kan denna aven ske till en teckningskurs som motsvarar aktiens kvotvarde.

Verkstallande direktoren, eller den styrelsen utser, ska ha ratt att vidta de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

For beslut i enlighet med styrelsens forslag enligt punkt 15 kravs att beslutet bitrads av aktieagare med minst tva tredjedelar (2/3) av saval de avgivna rosterna som de aktier som ar foretradda vid stamman.

__________________

Antal aktier och roster

I Bolaget finns totalt 20 558 000 aktier som representerar en rost vardera. Uppgifterna avser forhallandet vid tidpunkten for kallelsens utfardande.

Upplysningar pa arsstamman

Styrelsen och den verkstallande direktoren ska, om nagon aktieagare begar det och styrelsen anser att det kan ske utan vasentlig skada for Bolaget, vid arsstamman lamna upplysningar om forhallanden som kan inverka pa bedomningen av ett arende pa dagordningen, forhallanden som kan inverka pa bedomningen av Bolagets eller dotterforetags ekonomiska situation och Bolagets forhallande till annat koncernforetag.

Tillhandahallande av handlingar

Arsredovisning och revisionsberattelse samt ovriga handlingar enligt aktiebolagslagen halls tillgangliga pa Bolagets kontor med adress Virdings Alle 32B, 754 50 Uppsala. Handlingarna skickas ocksa utan kostnad till de aktieagare som begar det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer aven att finnas tillgangliga vid arsstamman.

__________________

Uppsala i mars 2022
Emplicure AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Torbjörn W. Larsson
VD
Tel: +46 (0)70 747 65 99
Email: twl@emplicure.com

Erik Magnusson
CFO, Investor Relations
Tel: +46 (0)708 565 245
Email: erik.magnusson@emplicure.com

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på e-mail ca@mangold.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-Emplicure-AB-Kallelse-till-Arsstamma-2022r.pdf

Emplicure är ett läkemedelsföretag som utvecklar nya innovativa läkemedel baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom keramiska biomaterial. Produktportföljen fokuserar på läkemedel mot kronisk smärta och med missbruksförsvårande egenskaper. Det helägda dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter, med tobaksfritt nikotin som första produkt. Läs mer på www.emplicure.com

Do you want to know more?