Kommentar från styrelsen i Emplicure AB (publ) angående budpliktsbudet från TomEQT Private AB

2023-05-29 10:07

TomEQT Private AB ("TomEQT Private") har idag offentliggjort ett kontant budpliktsbud avseende aktierna i Emplicure AB (publ) ("Emplicure" eller "Bolaget") till ett pris om 0,50 kronor per aktie ("Erbjudandet"). Erbjudandet lämnas enligt reglerna om budplikt med anledning av att TomEQT Privates aktieinnehav i Emplicure, efter den riktade nyemissionen av aktier som styrelsen i Emplicure beslutade om den 24 maj 2023, nu uppgår till cirka 50,6 procent av det totala antalet aktier och röster i Emplicure.

En erbjudandehandling avseende Erbjudandet förväntas offentliggöras den 29 maj 2023. Acceptperioden för Erbjudandet beräknas påbörjas den 30 maj 2023 och avslutas omkring den 20 juni 2023. Förväntat datum för redovisning av likvid är den 28 juni 2023.

För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till TomEQT Privates offentliggörande av Erbjudandet, vilket finns tillgängligt på TomEQT Privates hemsida www.tomeprivateab.com.

Styrelsen i Emplicure kommer nu att utvärdera Erbjudandet. Styrelsen kommer senast två veckor före acceptfristens utgång offentliggöra sin uppfattning om Erbjudandet och ange skälen till denna uppfattning. Styrelseledamoten Johan Wieslander kommer inte att delta i Emplicures styrelses handläggning av eller beslut i frågor beträffande Erbjudandet med hänvisning till att familjemedlemmar till Johan Wieslander och Thomas von Koch (ägare till TomEQT Private) har en privat vänskapsrelation.

Denna information är sådan information som Emplicure AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 12.07 den 29 maj 2023.

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Engqvist

VD
Tel: +46 702 569 500
Email: hakan.engqvist@emplicure.com

Erik Magnusson

CFO
Tel: +46 708 565 245
Email: erik.magnusson@emplicure.com

Certified Adviser

Emplicure AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-Emplicure NE SWE-2023-05-24.pdf

Emplicure utvecklar nya innovativa produkter baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramer. Produktportföljen fokuserar på läkemedel mot kronisk smärta och med egenskaper som motverkar att de kan missbrukas. Dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter med oralt nikotin som första produkt. Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market (EMPLI). Läs mer på www.emplicure.com

Do you want to know more?