Kommuniké från årsstämma i Emplicure AB (publ)

2022-04-06 13:59

Årsstämma i Emplicure AB (publ) ("Bolaget") ägde rum onsdagen den 6 april 2022 i United Spaces lokaler, Rådhuset Vaksalagatan 2, Uppsala.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernredovisning och koncernbalansräkning

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2021.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att den ansamlade förlusten överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Styrelse och revisorer

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman om omval av styrelseledamöterna Gunilla Ekström, Ingemar Kihlström, Johan Wieslander och Håkan Engqvist samt nyval av Gisela Sitbon. Årsstämman upplystes om att Thomas Lundqvist hade avböjt omval. Gisela Sitbon valdes som ordförande i styrelsen. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode till styrelseledamöterna för tiden till nästa årsstämma ska utgå med 250 000 kronor till ordföranden och med 125 000 kronor till övriga styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag att utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag,  att arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma. Bolagets valberedning ska bestå av fyra ledamöter som ska fullfölja de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen. Valberedningen ska utgöras av en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i september månad, jämte Bolagets styrelseordförande. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren såvida inte valberedningen enhälligt beslutar att utse annan ledamot till valberedningens ordförande.

Införande av personaloptionsprogram för Bolagets anställda och riktad emission av teckningsoptioner

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman (A) att införa ett personaloptionsprogram, enligt reglerna för kvalificerade personaloptioner, avsett för Bolagets anställda och (B) att genomföra en riktad emission av teckningsoptioner till Bolaget, för att säkerställa Bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet. Besluten enligt punkt A och B fattades som ett gemensamt beslut.

Programmet omfattar högst 411 160 personaloptioner som ska tilldelas deltagarna i programmet vederlagsfritt. Varje personaloption ska berättiga deltagaren att förvärva en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris om 8 kronor. Erbjudandet ska riktas till anställda i Bolaget eller dess dotterbolag. Styrelsen har även rätt att erbjuda personaloptioner till personer som anställs i Bolaget eller dess dotterbolag före utgången av 2022. VD får högst erbjudas 102 790 personaloptioner och övriga anställda får erbjudas högst 80 000 personaloptioner per person. Rätten att delta i personaloptionsprogrammet är villkorad av att deltagaren ingår ett optionsavtal med Bolaget med väsentligen de villkor som följer av punkt 5 i förslaget. Deltagare kan utöva tilldelade personaloptioner tidigast tre (3) år efter att deltagaren tecknat optionsavtal med Bolaget och senast den 30 juni 2026. Styrelsen eller den styrelsen utser ska ansvara för utformningen och hanteringen av personaloptionsprogrammet inom ramen för de huvudsakliga villkor som följer av årsstämmans beslut.

Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utövande av teckningsoptionerna uppgå till högst 20 558 kronor (baserat på nuvarande kvotvärde). Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget och med antagandet av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier, blir utspädningseffekten av personaloptionsprogrammet cirka två (2) procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Antecknades att beslutet biträtts av mer än nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman.

Införande av personaloptionsprogram för Bolagets styrelse och styrelseledamot i Bolagets dotterbolag samt riktad emission av teckningsoptioner

I enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 30 procent av aktierna och rösterna i Bolaget beslutade årsstämman (A) att införa ett personaloptionsprogram, enligt reglerna för kvalificerade personaloptioner, avsett för Bolagets styrelse och en styrelseledamot i Bolagets dotterbolag Amplicon AB och (B) att genomföra en riktad emission av teckningsoptioner till Bolaget, för att säkerställa Bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet. Besluten enligt punkt A och B fattades som ett gemensamt beslut.

Programmet omfattar högst 616 740 personaloptioner som kan tilldelas deltagarna i programmet vederlagsfritt. Varje personaloption ska berättiga deltagaren att förvärva en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris om 8 kronor. Erbjudandet ska riktas till Bolagets styrelse samt till Thomas Hammargren, i egenskap av styrelseledamot i dotterbolaget Amplicon AB. Styrelsen eller den styrelsen utser ska besluta om fördelning och tilldelning av personaloptionerna. Styrelsen ska även ha rätt att erbjuda personaloptioner till personer som av bolagsstämman antas som styrelseledamot i Bolaget före utgången av 2022. En deltagare i programmet får erbjudas högst 411 160 personaloptioner. Rätten att delta i personaloptionsprogrammet är villkorad av att deltagaren ingår ett optionsavtal med Bolaget med väsentligen de villkor som följer av punkt 5 i förslaget. Deltagare kan utöva tilldelade personaloptioner tidigast tre (3) år efter att deltagaren tecknat optionsavtal med Bolaget och senast den 30 juni 2026.

Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utövande av teckningsoptionerna uppgå till högst 30 837 kronor (baserat på nuvarande kvotvärde). Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget och med antagandet av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier, blir utspädningseffekten av personaloptionsprogrammet cirka tre (3) procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Antecknades att beslutet biträtts av mer än nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman. Antecknades även att styrelseledamoten Håkan Engqvist inte kommer att delta i personaloptionsprogrammet.

Bemyndigande avseende emissioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen kan enligt årsstämmans beslut, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning och/eller andra villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. 

Styrelsen kan dock inte fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.

Antecknades att beslutet biträtts av mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman.

Torbjörn W. Larsson
VD
Tel: +46 (0)70 747 65 99
Email: torbjorn.walkerlarsson@emplicure.com

Erik Magnusson
CFO, Investor Relations
Tel: +46 (0)708 565 245
Email: erik.magnusson@emplicure.com

Denna information är sådan information som Emplicure AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2022 kl 16:00.

Certified Adviser
Emplicure AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market, med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser. Mangold nås pa tel 08-5030 1550 och epost ca@mangold.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-Kommunike-fran-arsstamma-i-Emplicure-AB.pdf

Emplicure är ett läkemedelsföretag som utvecklar nya innovativa läkemedel baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramer. Produktportföljen fokuserar på läkemedel mot kronisk smärta och med egenskaper som motverkar att de kan missbrukas. Det helägda dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter, med vitt tobaksfritt nikotin för oralt bruk som första produkt. Läs mer på www.emplicure.com

Do you want to know more?