KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I EMPLICURE AB (PUBL)

2023-06-13 21:12

Emplicure AB (publ) höll idag sin årsstämma, varvid följande beslut fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning, disponering av resultat

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för bolaget och för koncernen enligt framlagda redovisningshandlingar samt beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och att Bolagets ansamlade medel ska behandlas i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. Beslutet innebär således att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna, verkställande direktören och tidigare verkställande direktör Torbjörn Walker Larsson ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Styrelsen och styrelsearvoden

De ordinarie styrelseledamöterna Gunilla Ekström, Gisela Sitbon och Johan Wieslander omvaldes och Jonas Ekblom och Anders Peteri nyvaldes som ledamöter i styrelsen, samtliga för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Gisela Sitbon omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag enligt följande; 270 000 kronor till styrelsens ordförande samt 125 000 kronor till övriga ledamöter.

Revisorn och revisorsarvoden

Årsstämman beslutade att utse det registrerade revisionsbolaget Finnhammars Revisionsbyrå med Per-Olov Strand som ansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning och valberedningsinstruktion

Valberedningens förslag om principer som ska gälla för valberedningens sammansättning godkändes av årsstämman. Även valberedningens förslag om beslut att anta instruktion för valberedningens arbete inför årsstämman 2024 godkändes av årsstämman.

Beslut om emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier inom ramen för de gränser som framgår av Bolagets bolagsordning. Styrelsen kan besluta om emission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen har rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att ge styrelsen möjlighet att fatta beslut om riktade emissioner om styrelsen bedömer att detta är det bästa alternativet för att tillgodose Bolagets finansieringsbehov.

Årsstämman beslutade att bemyndiga den verkställande direktören att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juni 2023, kl. 23.12 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Engqvist

VD
Tel: +46 702 569 500
Email: hakan.engqvist@emplicure.com

Erik Magnusson

CFO
Tel: +46 708 565 245
Email: erik.magnusson@emplicure.com

Certified Adviser

Emplicure AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-Kommunike-fran-arsstamma-i-Emplicure-AB.pdf

Emplicure utvecklar nya innovativa produkter baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramer. Produktportföljen fokuserar på läkemedel mot kronisk smärta och med egenskaper som motverkar att de kan missbrukas. Dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter med oralt nikotin som första produkt. Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market (EMPLI). Läs mer på www.emplicure.com

Do you want to know more?