Kommuniké från extra bolagsstämma i Emplicure AB (publ)

2022-11-14 11:59

Extra bolagsstämma i Emplicure AB (publ) ("Bolaget") ägde rum kl. 11.00 måndagen den 14 november 2022 i Bolagets lokaler, Virdings allé 32B, Uppsala.

Vid bolagsstämman fattades följande beslut:

Beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget Amplicon AB till Amplicons VD Tomas Hammargren

Beslutades att godkänna att bolaget överlåter aktier i dotterbolaget Amplicon AB till Tomas Hammargren enligt följande villkor:

  • Tomas Hammargren eller ett av Tomas Hammargren helägt bolag erbjuds att förvärva 1 250 aktier i Amplicon, motsvarande fem procent av det totala antalet utestående aktier i Amplicon.
  • Priset för aktierna uppgår till totalt 805 000 kronor, vilket motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde. Styrelsens bedömning grundar sig på en värdering av Amplicon som utförts av BDO på uppdrag av Bolaget.
  • Överlåtelsen ska vara villkorad av att Emplicure och Tomas Hammargren ingår ett sedvanligt aktieägaravtal.

Beslutet biträddes av mer än nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman.

För mer information, vänligen kontakta:

Gisela Sitbon

Styrelsens ordförande
Tel: +46 70 282 55 58
Email: gisela@sitbon.nu

Erik Magnusson

CFO
Tel: +46 708 565 245
Email: erik.magnusson@emplicure.com

Certified Adviser

Emplicure AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-Extra-bolagsstamma-Emplicure-2022-11-14.pdf

Emplicure utvecklar nya innovativa produkter baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramer. Produktportföljen fokuserar på läkemedel mot kronisk smärta och med egenskaper som motverkar att de kan missbrukas. Dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter med oralt nikotin som första produkt. Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market (EMPLI). Läs mer på www.emplicure.com

Do you want to know more?