PM Emplicure AB (publ) Delårsrapport Q2, 2021

2021-08-20 06:30

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER:

ANDRA KVARTALET, APR-JUN 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (0,0) MSEK
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -6,4 (-1,1) MSEK.
· Resultat efter finansnetto och skatt uppgick till -7,7 (-1,1) MSEK
· Kassaflödet uppgick till -6,2 (-1,0) MSEK
· Resultat per aktie -0,71 (-0,10) SEK
· Bolaget genomförde en ny-/spridningsemission som övertecknades och inbringade 39,8 MSEK före emissionskostnader (inbetalning från fondkommissionären inkom 21 juli)
· Emplicure noterades på Nasdaq First North Growth Market, med ticker EMPLI

FÖRSTA HALVÅRET, JAN-JUN 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (0,0) MSEK
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -7,2 (-2,2) MSEK.
· Resultat efter finansnetto och skatt uppgick till -9,0 (-2,2) MSEK
· Kassaflödet uppgick till 3,3 (2,0) MSEK
· Resultat per aktie -0,82 (0,20) SEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ANDRA KVARTALETS SLUT

· Teckningsoptionerna som ingick i emissionen handlas på Nasdaq First North GM
· Förhandsbesked om godkänt patent i USA avseende Inhalation av läkemedel har erhållits

Delårsrapporten återfinns på Bolagets hemsida: https://investor.emplicure.com/financial-reports/

Emplicures aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (EMPLI).

Denna information är sådan information som Emplicure AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2021 kl 08:30.

För ytterligare information:

Torbjörn W. Larsson, VD
Tel: +46 (0)70 747 65 99
E-post: twl@emplicure.com

Anna-Lena Nicolson, CFO
Tel: +46 (0)72 33 68 68
E-post: aln@emplicure.com

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och nås på tel 08-5030 1550 och via e- post på ca@mangold.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
2021-08-20-PM-Emplicure-AB-Q2-rapport.pdf
2021-08-20-Emplicure-AB-Delarsrapport-Q2.pdf

Emplicure är ett läkemedelsföretag som utvecklar nya innovativa läkemedel baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramer. Produktportföljen fokuserar initialt på läkemedel mot kronisk smärta och med missbruksförsvårande egenskaper. Det helägda dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter, med tobaksfritt nikotin som första produkt. Läs mer på www.emplicure.com

Do you want to know more?