Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO1 i Emplicure är idag, den 11 maj 2022

2022-05-11 10:08

Idag, den 11 maj 2022, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO1 i Emplicure AB (publ) ("Emplicure" eller "Bolaget"). Nyttjandeperioden pågår till och med den 13 maj 2022. Varje teckningsoption av serie TO1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till ett pris om 2,09 SEK per aktie.

Notera att teckningsoptioner som inte nyttjas för teckning av aktier senast den 13 maj 2022, alternativt avyttras senast den 11 maj 2022, förfaller värdelösa. För att teckningsoptioner av serie TO1 inte ska förfalla krävs att innehavaren tecknar aktier med stöd av teckningsoptionerna eller avyttrar teckningsoptionerna.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO1:

Sista dag för utnyttjande av TO1 för teckning av aktier: 13 maj 2022.

Teckningskurs: 2,09 SEK per aktie.

Emissionsvolym: 9 600 000 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 9 600 000 aktier och Bolaget kommer att tillföras cirka 20,1 MSEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO1: 11 maj 2022.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta din förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning av aktier ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registrering av aktierna hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.emplicure.com och på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Emplicure i samband med utnyttjandet av teckningsoptionerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Torbjörn W. Larsson
VD
Tel: +46 (0)70 747 65 99
Email: torbjorn.walkerlarsson@emplicure.com

Erik Magnusson
CFO, Investor Relations
Tel: +46 (0)708 565 245
Email: erik.magnusson@emplicure.com

Certified Adviser
Emplicure AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market, med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser. Mangold nås på tel 08-5030 1550 och epost ca@mangold.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-Sista-dag-for-handel-i-TO1-Emplicure-AB.pdf

Emplicure är ett läkemedelsföretag som utvecklar nya innovativa läkemedel baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramer. Produktportföljen fokuserar på läkemedel mot kronisk smärta och med egenskaper som motverkar att de kan missbrukas. Det helägda dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter, med vitt tobaksfritt nikotin för oralt bruk som första produkt. Läs mer på www.emplicure.com

Do you want to know more?