Teckningskurs för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 i Emplicure har fastställts till 2,09 SEK per aktie

2022-04-28 12:20

Emplicure AB (publ) ("Emplicure" eller "Bolaget") emitterade under andra kvartalet 2021 9 600 000 teckningsoptioner av serie TO1. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för optionerna av serie TO1 ska enligt styrelsens beslut, som fattades med stöd av bemyndigande från årsstämman den 13 april 2021, fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden från och med den 12 april 2022 till och med den 27 april 2022, dock att teckningskursen inte får vara lägre än kvotvärdet för Bolagets aktier och inte får vara högre än 6,23 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 2,98 SEK och teckningskursen har således fastställts till 2,09 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 ska ske under perioden från och med den 29 april 2022 till och med den 13 maj 2022.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets webbplats, www.emplicure.com.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO1:

Nyttjandeperiod: 29 april 2022 – 13 maj 2022.

Teckningskurs: 2,09 SEK per aktie.

Emissionsvolym: 9 600 000 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 9 600 000 aktier och Bolaget kommer att tillföras cirka 20,1 MSEK, före emissionskostnader. 

Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO1: 11 maj 2022.

 

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Emplicure i samband med utnyttjandet av teckningsoptionerna.

Torbjörn W. Larsson
VD
Tel: +46 (0)70 747 65 99
Email: torbjorn.walkerlarsson@emplicure.com

Erik Magnusson
CFO, Investor Relations
Tel: +46 (0)708 565 245
Email: erik.magnusson@emplicure.com

Certified Adviser
Emplicure AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market, med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser. Mangold nås på tel 08-5030 1550 och epost ca@mangold.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-Faststallande-av-villkor-Emplicure-AB.pdf

Emplicure är ett läkemedelsföretag som utvecklar nya innovativa läkemedel baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramer. Produktportföljen fokuserar på läkemedel mot kronisk smärta och med egenskaper som motverkar att de kan missbrukas. Det helägda dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter, med vitt tobaksfritt nikotin för oralt bruk som första produkt. Läs mer på www.emplicure.com

Do you want to know more?