Utköpskonsortium har ingått avtal om förvärv av över 90 procent av aktierna i Emplicure och avser att påkalla tvångsinlösen

2023-10-20 16:05

Emplicure AB (publ) ("Emplicure" eller "Bolaget") har i dag erhållit information om att ett antal aktieägare i Bolaget, däribland styrelseledamoten Johan Wieslander, verkställande direktören Håkan Engqvist och Bolagets medgrundare Thomas Lundqvist, har beslutat att gå samman i ett utköpskonsortium genom att överlåta sina aktier i Bolaget till Goldcup 33922 AB (under namnändring till Emplicure Holding AB) ("Ägarbolaget"), ett nybildat bolag som i dag är helägt av TomEQT Private AB, i utbyte mot aktier i Ägarbolaget.

Enligt information från utköpskonsortiet har aktieägare som tillsammans innehar över 90 procent av aktierna och rösterna i Emplicure ingått avtal om att tillskjuta samtliga sina aktier i Bolaget till Ägarbolaget. När samtliga transaktioner kontoföringstekniskt är genomförda, vilket enligt Ägarbolaget beräknas ske inom kort, avser Ägarbolaget att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Emplicure och begära att Emplicure ansöker om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market.

Styrelsen i Emplicure kommer, när den mottar sådan begäran från Ägarbolaget, att handlägga och besluta om den i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Styrelsen kommer att återkomma med ytterligare information till marknaden när sådan finns att lämna.

För Johan Wieslander och Håkan Engqvist, styrelseledamot respektive VD i Emplicure, föranleder överlåtelsen av deras aktier i Emplicure till Ägarbolaget sedvanlig insynsrapportering hos Finansinspektionen, varvid de överlåtna aktierna rapporteras till ett pris om 0,41 kronor per aktie, motsvarande den emissionskurs till vilken konsortiemedlemmarna erhåller aktier i Ägarbolaget.

Denna information är sådan information som Emplicure AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 18.05 den 20 oktober 2023.

För mer information, vänligen kontakta:

Gisela Sitbon
Styrelseordförande
Tel: +46 702 825 558
Email: gisela@sitbon.nu

Certified Adviser
Emplicure AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Emplicure använder patenterad biokeramisk teknologi för att utveckla innovativa och effektiva produkter för att hjälpa konsumenter och patienter till förhöjd livskvalitet. Inom området konsumentprodukter utvecklas små, långvariga och smakrika nikotinpåsar som kan vara ett alternativ till rökning. Inom området läkemedel utvecklas säkrare och missbruksförsvårande behandlingar mot opioidberoende och smärta. Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market (EMPLI). Läs mer på www.emplicure.com

Do you want to know more?