Utköpskonsortium påkallar tvångsinlösen och Emplicure ansöker om avnotering

2023-11-08 17:24

Goldcup 33922 AB, org.nr. 559450-8185 (under namnändring till Emplicure Holding AB) som äger mer än nio tiondelar av aktierna i Emplicure AB (publ), org.nr. 556967-7189, (”Emplicure” eller ”Bolaget”), har påkallat inlösen av återstående aktier i Bolaget från de övriga aktieägarna, i enlighet med 22 kap. 1 och 6 §§ aktiebolagslagen samt begärt att styrelsen ska ansöka om att Bolagets aktier avnoteras från Nasdaq First North Growth Market.
 
Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen för Emplicure beslutat om att ansöka om avnotering av Bolagets aktie från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i aktien kommer att meddelas efter att Emplicure har lämnat in ansökan och fått besked från Nasdaq Stockholm.
 
Ägarbolaget har informerat Emplicure om att Ägarbolaget, för att möjliggöra för kvarvarande aktieägare i Emplicure att avyttra sina aktier i Emplicure även efter avnoteringen, avser att efter sista dag för handel i Emplicures aktie vid Nasdaq First North Growth Market erbjuda aktieägarna att överlåta sina aktier till Ägarbolaget för ett kontant vederlag motsvarande det belopp som Ägarbolaget kommer att yrka att lösenbeloppet fastställs till i tvångsinlösenförfarandet. Ytterligare information om underhandserbjudandet kommer att lämnas i anslutning till sista dag för handel i Emplicures aktie.
 

Do you want to know more?