3rd Quarter 2022

HIGH-210326-1_411x

Det här är min första kvartalsrapport som VD för Emplicure. Jag känner stor entusiasm över att få börja leda företaget precis när vi nu är redo för nästa steg i vår utveckling.

Vanligtvis är dessa ord från VD en sammanfattning av utvecklingen under det senaste kvartalet, och jag berör dessa kritiska milstolpar längre ner i texten. Men jag kunde inte motstå att ta tillfället i akt att först ta ett steg tillbaka för att ta en bredare titt på hur Emplicure passar in i ett större skeende. Dessutom skulle jag vilja dela med mig av min vision för vår framgång under de kommande åren och för den betydelse som vårt företag kommer att ha för människor.

Emplicure är ett utvecklingsföretag som har som mål att förbättra livet för patienter och konsumenter genom bolagets egen biokeramiska teknologi. Vi är stolta över att ha både en läkemedels- och en konsumentproduktenhet som nyttjar samma underliggande teknologi. Detta gör det möjligt för oss att nå ut med innovativa produkter till både patienter och konsumenter.

Men Emplicure är mycket mer än ett verktyg för innovation i två separata, globalt betydelsefulla branscher. Samhällets kostnader för missbruk av receptbelagda opioider är mycket stora. Och på marknaden för nikotinpåsar drivs tillväxten av produkter som minskar skadorna och av människor som vill sluta röka.

Jag tror att vi har en reell möjlighet att bidra till lösningar på dessa samhällsutmaningar. Vi arbetar för att utveckla en förbättrad, säker och missbruksförsvårande smärtbehandling. Inom nikotin kan vår produkt vara ett alternativ till rökning för att den är både liten och smakar bra. Det är därför det är så glädjande att vi tog flera viktiga steg under det senaste kvartalet för att leda företaget in i denna nya fas av produktutveckling och kommersialisering.

I september beslutade vår styrelse att en holdingbolagsstruktur med operativa dotterbolag var det bästa sättet att öka synligheten och stärka vår förmåga att koncentrera oss på affärs- och produktutveckling inom flera produktområden. När jag skriver dessa rader har vi fokus på att utveckla produkter inom nikotin och smärtbehandling. Det finns också många andra lovande produktområden att utforska under de kommande åren.

För att uppfylla dessa ambitioner kom vi tidigare den här månaden överens med ett konsortium om att ta upp ett lån på 9,0 MSEK för att stärka Emplicures kortsiktiga rörelsekapital och för att möta vårt fortsatta driftbehov för det närmaste året.

Nu till kvartalets utveckling: I vad som var en milstolpe för Emplicure godkände myndigheter i Storbritannien vår ansökan om att genomföra en klinisk farmakokinetisk studie av Empli03, en läkemedelskandidat mot kronisk smärta. Empli03 är en tablett som innehåller opioiden buprenorfin som placeras under överläppen för att uppnå stabil smärtlindring med en kontrollerad frisättning. Risken för allvarliga biverkningar är låg eftersom buprenorfin bryts ner och inaktiveras i den övre delen av tarmen. Empli03 är även en missbruksförsvårande formulering.

Efter kvartalets slut avslutade vi doseringen i studien, där 12 friska försökspersoner fick en engångsdos Empli03 och blodprover togs för analys av buprenorfin. Studien kommer att dokumentera de farmakokinetiska egenskaperna hos Empli03 i människa och ge värdefull information för nästa steg i utvecklingen. Vi ser fram emot att presentera resultaten i början av 2023.

Under kvartalet fortsatte vi att utveckla freee®, en ny generation nikotinprodukter i den snabbt växande globala marknaden för nikotinpåsar och koncentrerade våra ansträngningar på formulering och förberedelser till att skala upp produktion.

För att sammanfatta: Jag är övertygad om att Emplicure kommer att fortsätta ta sina innovationer framåt mot förbättrad behandling av smärta samt alternativ till rökning. Med ditt stöd kommer vi att fortsätta använda vår teknik för att ta fram banbrytande produkter som förbättrar livet för patienter och konsumenter. Tack.

Håkan Engqvist

Verkställande direktör

This is my first quarterly report as chief executive officer of Emplicure, and I am excited to have joined the executive team at our company just as we’re poised for the next stage of our development.

Typically, these comments from the CEO sum up what happened in the latest quarter and I will spend some time on these critical milestones lower down in this text. However, I couldn’t miss this opportunity to first step back and take a broader look at how Emplicure fits into a bigger picture. In addition, I would like to lay out my vision for how we will succeed in the coming years and the impact our company will have on people.

Emplicure is a development company that is committed to improving the lives of patients and consumers through proprietary bioceramic technology. We are proud to have both a pharmaceutical and a consumer-products unit that leverage the same underlying technology. This allows us to provide innovative products to patients and consumers alike.

But Emplicure is much more than a vehicle to introducing innovation in two separate, globally-significant industries. The costs to society resulting from abuse connected with prescription opioids are staggering. And in the nicotine pouch market, future growth is driven by harm reduction and by people who want to quit smoking.

I believe we have a real opportunity to contribute to solutions to these monumental societal challenges. We are developing an improved, safe and abuse-deterrent treatment for pain. In nicotine, our product can be an alternative to smoking, because it is both tiny and flavorful. That’s why it’s so gratifying that we took several important steps in the latest quarter to advance the company into this new phase of product development and commercialization.

In September, our Board of Directors decided that a holding-company structure with operational subsidiaries was the best way to increase visibility and reinforce our ability to concentrate on business and product development across multiple product areas. As I write these lines, we’re focused on advancing products in nicotine and pain management. But there are numerous other promising product areas we intend to pursue in the coming years.

To fulfill these ambitions, we agreed to take up a loan of 9.0 MSEK earlier this month with a consortium to strengthen Emplicure’s short-term working capital and to meet our going-concern requirement for the next year.

Now, to the developments of the quarter: In a milestone for Emplicure, authorities in the U.K. approved our application to conduct a clinical pharmacokinetic study of Empli03, a drug candidate for chronic pain. Empli03 is a tablet containing the opioid buprenorphine that is placed under the upper lip to achieve stable pain relief using a controlled release. The risk of serious side effects is low because buprenorphine is broken down and inactivated in the upper part of the intestine. Empli03 also has a tamper-resistant formulation.

After the close of the quarter, we completed dosing in the study, where 12 healthy subjects were given a single dose of Empli03 and blood samples were collected for analysis of buprenorphine. The study will document the pharmacokinetic properties of Empli03 in humans and provide valuable information for the next step in development. We look forward to presenting the results in the beginning of 2023.

During the quarter, we also continued to advance freee®, which represents a new generation of nicotine products in the rapidly growing worldwide market for nicotine pouches, concentrating our efforts on formulation and preparation for production scaling.

To sum up. I am confident that Emplicure will continue to progress its innovations toward improved treatment of pain and as an alternative to smoking. With your support, we will continue to use our technology to make groundbreaking products that will improve the lives of patients and consumers. Thank you.

Håkan Engqvist

CEO

GET STARTED

Do you want to know more?

Contact us today.